0

De retir? si, però sempre connectats!

Posem en marxa la nova centraleta de VeuIP a la casa de espiritualitat Sta. Helena de Solius, cada habitació te el seu telèfon així com a les zones privades del centre ara reconvertit en Hotel,  així com el sistema WIFI públic i privat de totes les instal·lacions.

Ampliant així els serveis que ja els haviem instal·lat de control d’accessos RFID i videovigilància

https://www.casa-santa-elena.org/

0

Video vigilància i control empresarial.

Quines obligacions tinc en matèria de protecció de dades per instal.lar càmeres? Puc instal.lar un sistema de video vigilància per controlar als treballadors? Arrel de la sentència publicada avui del TEDH (Tribunal Europeu de Drets Humans) que obliga a Espanya a indemnitzar a cinc caixeres que van ser filmades robant a un supermercat perquè no se les va informar sobre les càmeres ocultes, hem cregut convenient fer un post amb informació pràctica relativa al tractament d’imatges mitjançant càmeres de vídeo vigilància amb un apartat específic en referència a la instal·lació de càmeres pel control empresarial.

1. Legitimació / finalitat: La instal·lació de càmeres haurà de tenir una finalitat lícita. L’objectiu és preservar la seguretat de les persones i béns, així com les instal·lacions.
En el cas de comunitats de propietaris, per a la instal·lació de càmeres en zones comunes serà necessari l’acord de la junta de propietaris.

2. Fitxer / registre d’activitats: sempre que es gravin imatges de persones, i prèviament a la seva captació, es procedirà a la inscripció del corresponent fitxer al Registre General de Protecció de Dades de l’AEPD (obligatori fins al 25 de maig de 2018). A partir d’aquesta data, es procedirà a incloure aquest tractament al registre d’activitats corresponent.

3. Deure informació: S’instal·laran en els diferents accessos a la zona vídeo vigilada i, en un lloc visible, un o diversos cartells que informin que s’accedeix a una zona vídeo vigilada. El cartell indicarà de forma clara la identitat del responsable de la instal·lació i on dirigir-se per exercir els drets que preveu la normativa.

4. Vídeo vigilància treballadors: Si es pretén que les imatges puguin ser utilitzades per al control dels treballadors existeixen requisits addicionals que s’han de complir com:

4.1.Legitimació: L’Estatut dels Treballadors faculta a l’empresari per adoptar les mesures que estimi més oportunes per verificar el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals, que hauran tenir la consideració adequada a la dignitat humana i tenir en compte la capacitat real dels treballadors amb discapacitat.
Els sistemes de vídeo vigilància per a control empresarial només s’adoptaran quan existeixi una relació de proporcionalitat entre la finalitat perseguida i la manera en què es tractin les imatges i sempre que no existeixi una altra mesura més idònia.
Es tindrà en compte el dret a la intimitat i a la pròpia imatge dels treballadors.

4.2.Deure d’informació: A més dels cartells informatius mencionats s’haurà d’informar personalment als treballadors i a la representació sindical per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció de la informació. Mai s’efectuarà a direccions particulars dels treballadors ni a través dels seus mòbils privats.

4.3.Ubicació: Les càmeres nomes captaran imatges dels espais indispensables pel control laboral. En cap cas s’ubicaran a zones de vestuaris, banys i espais de descans del personal. No es registraran converses privades.

5. Instal·lació: Les càmeres només podran captar imatges en zones propietat de l’empresa per garantir la seguretat. No podran captar-se imatges de la via publica a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’empresa o a l’immoble (comunitat propietaris). Tampoc podran captar-se imatges de terrenys o habitatges adjacents o de qualsevol altre espai aliè. Si s’utilitzen càmeres orientables i/o amb zoom, serà necessària la instal·lació de mascares de privacitat per evitar captar imatges de la via publica, terrenys o habitatges de tercers.

6. Monitors i visualització d’imatges: L’accés a les imatges estarà restringit a personal autoritzat. Si l’accés es realitza amb connexió a internet, es restringirà amb un codi d’usuari i una contrasenya o algun altre mètode d’autenticació.
En el cas de comunitats de propietaris, no es permetrà l’accés dels veïns a les càmeres mitjançant canals de televisió comunitaris.

7. Sistema d’enregistrament: El sistema d’enregistrament es situarà en un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges gravades només tindrà accés el personal autoritzat. Les imatges es conservaran durant un termini màxim d’un mes des de la seva captació.
Les imatges que s’utilitzin per denunciar delictes o infraccions s’acompanyaran a la denúncia i serà possible la seva conservació per ser lliurades a les Forces i Cossos de Seguretat o als Jutjats i Tribunals que ho requereixin.

8. Dret d’accés a les imatges: per poder exercir el dret corresponent es sol·licitarà una fotografia recent i DNI de l’interessat, així com el detall de la data i hora a la qual es refereix el dret d’accés. No es facilitarà a l’interessat accés directe a les imatges que també puguin mostrar imatges de tercers.

Aquestes obligacions son específiques de protecció de dades. Poden existir altres normes que imposin requisits addicionals a la instal.lació de sistemes de video vigilància.

0

Defectes als processadors qüestionen la seguretat de tots els mòbils i ordinadors

Un error de disseny afecta els xips d’Intel i un altre també els d’AMD i ARM. Els sistemes operatius ja s’hi estan adaptant, però es perdrà velocitat

El descobriment de dos defectes de disseny en la immensa majoria de processadors dels mòbils i ordinadors comercialitzats al món des del 2003 ha posat en alerta la comunitat informàtica internacional.

El primer, batejat Meltdown –”fusió”- afecta a tots els processadors d’Intel de 64 bits i permet als hackers superar la barrera física de seguretat. El segon, que ha rebut el nom de Spectre, afecta els d’Intel, i també els d’AMD i ARM, els altres dos principals fabricants.

Els sistemes operatius poden tapar-los

L’alerta l’ha donada un article a la revista britànica de tecnologia “The Register”, i les empreses de sistemes operatius ja estan treballant en el programari per tapar els defectes.

Microsoft ha assegurat que els ordinadors més crítics, els que controlen els servidors d’internet, ja estan protegits i que no els consta que ningú hagi aprofitat els defectes per fer mal. Per la seva banda, l’altre principal fabricant de sistemes operatius, Apple, no ha aclarit si ja té a punt el programari per solucionar-ho.

Spectre, la pitjor amenaça

Un dels investigadors que ha descobert els defectes, Daniel Gruss, de la universitat de Graz, a Àustria, ha assegurat a Reuters que el que només afecta Intel, Meltdown, és possiblement un dels pitjors defectes que s’han descobert mai, però es podrà solucionar de pressa adaptant el programari.

En canvi, i sempre segons Gruss, pel que fa a l’altre defecte, Spectre, que afecta pràcticament a tots els aparells existents, és més difícil que els hackers l’aprofitin però també és més difícil de solucionar amb pedaços al programari. Per això augura que, a mitjà i llarg termini, aquest segon serà un problema més gran que el primer.

Es perdrà velocitat

En tot cas, les adaptacions de programari tindran un efecte secundari que pot ser important: els aparells funcionaran més lents. Segons els càlculs que s’han fet, aquest alentiment seràd’entre el 5% i el 30%, depenent dels aparells i els programes que s’utilitzin.

Intel, però, s’ha afanyat a desmentir aquestes xifres. Segons han assegurat, pel gruix d’usuaris l’alentiment serà molt menor i es podrà anar millorant amb el temps.

0

Firefox advertirà als usuaris quan visitin webs hackejades

Els enginyers de la signatura Mozilla estan treballant per augmentar la seguretat del seu navegador d’Internet, Firefox, i d’aquesta manera augmentar la confiança dels seus usuaris a l’hora de moure’s per la xarxa.

És per això, que estan treballant en un sistema de notificacions per al seu software, que en cas necessari, mostrarà un advertiment de seguretat sempre que els usuaris intentin accedir a llocs que han sofert en alguna ocasió filtracions de dades. D’aquesta manera el nou sistema de notificacions utilitzarà les dades facilitades pel portal d’Internet “Have I Been Pwned?”, un lloc web que indexa les infraccions de dades públiques i permet als usuaris buscar i veure si les seves dades s’han vist compromesos en algun d’aquests incidents.

0

Transició a la protecció de dades – ‘de la LOPD al RGPD’.

El proper 25 de maig de 2018 és la data límit d’aplicació del Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades, més conegut com RGPD, un cop transcorreguts els dos anys de marge des de la seva entrada en vigor.

L’aplicació d’aquest nou Reglament és el canvi més important que es produeix en aquest àmbit des de fa molts anys i pretén harmonitzar totes les normatives dels estats membres i donar més garanties de control als ciutadans.

Hi ha molta inquietud entre les empreses sobre com implantar les noves mesures. L’aplicació d’aquest Reglament que deroga l’anterior Directiva 95/46/CEs’ha aprovat la nova ‘LOPD’ que podrà complementar en alguns aspectes al RGPD i que s’ha previst que entri en vigor el mateix dia que el RGPD.

1) Aplicar el RGPD suposa més carrega per a la meva empresa?

El Reglament suposarà un major compromís de les empreses amb la protecció de dades, però no necessàriament una major carrega de treball.
Es molt important tenir en compte que, si actualment ja portem una correcta gestió de la actual LOPD, el RGPD serà una continuació o reemplaçament de les mesures que ja estem aplicant.

2) Obtenció del consentiment.

És un dels canvis més rellevants que implica el RGPD. Si fins ara teníem vàries modalitats d’obtenció del consentiment per al tractament de dades, ara es limita a que hi hagi una declaració dels interessats o una acció positiva que indiqui l’acord del mateix.
Es prohibeixen pràctiques com el consentiment tàcit o per inacció del ciutadà tipus: ‘si en 30 dies no ens dona la seva negativa al tractament de les seves dades, entenem que està d’acord …’.
En el cas de les pàgines web, es podran seguir utilitzant les caselles per a l’obtenció del consentiment, però no seran vàlides les caselles pre-marcades.
A més, el consentiment haurà de donar-se per cada una de les finalitats de tractament i ser verificable.
Si el consentiment obtingut previ a l’aplicació del RGPD es conforme als requisits, no serà necessari obtenir-lo de nou. Els tractaments basats en el ‘consentiment tàcit’ hauran de trobar fonament en un altra causa de legitimació. No obstant, s’haurà d’estudiar cas per cas, ja que en alguns supòsits, és possible que no sigui necessari el consentiment per que el tractament es realitza sota l’empara de l’interès legítim o per l’execució d’un contracte.

3) Clàusules d’ informació – avisos de privacitat.

S’hauran de revisar les clàusules informatives i avisos legals. El RGPD preveu que s’inclogui en la informació que es proporciona als interessats una sèrie de qüestions que amb la Directiva i moltes lleis nacionals de transposició no eren necessàriament obligatòries (base jurídica del tractament, termini de conservació o criteris per a la seva determinació).
Aquesta informació haurà de proporcionar-se de forma concisa, transparent, intel·ligible, de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, per escrit o altres mitjans i de forma gratuïta.

4) Contractes amb tercers – Encarregats de Tractament (ET).

S’amplia el contingut dels contractes firmats amb els encarregats de tractament (ET-tercers que ens presten un servei amb accés a dades) que hauran d’incloure entre altres aspectes: descripció detallada dels serveis prestats, mesures aplicades, possibles transferències internacionals de dades, subcontractacions, etc.
Es recomanable firmar de nou amb tots els tercers els nous contractes amb el contingut adaptat al RGPD.

5) Nivells de seguretat de les dades.

No s’estableixen nivells de les dades (bàsic, mig, alt) com en la LOPD per aplicar les corresponents mesures de seguretat, tot i que es manté la categoria de nivell alt que passa a anomenar-se ‘categories especials de dades’. A més, el RGPD inclou dues noves categories en aquest apartat: dades genètiques i dades biomètriques. 

6) Mesures de seguretat.

El RGPD no estableix mesures de seguretat específiques tal com coneixíem les de RD1720/2007 però apareix el concepte LA RESPONSABILITAT PROACTIVA (accountability) que fa referencia a la prevenció per part de les organitzacions que tracten dades. És a dir, les empreses, hauran d’aplicar les mesures necessàries per garantir els criteris de seguretat corresponents: confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència. Mesures per assegurar el compliment del RGPD:
– Protecció de dades des del disseny.
– Protecció de dades per defecte.
– Mesures de seguretat (tècnic-organitzatives).
– Manteniment d’un registre d’activitats de tractament.
– Anàlisis de riscos i avaluacions d’impacte (quan sigui probable que el tractament presenti un   alt risc específic per als drets i llibertat dels interessats).
– Nomenament d’un delegat de protecció de dades (DPO) (només en determinats supòsits).
– Notificació de violacions de la seguretat de les dades.

7) Registre de fitxers.

L’actual inscripció de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades (AEPD) desapareix, però s’obliga al responsable de tractament (RT) i al encarregat de tractament (ET) a portar un ‘registre d’activitats de tractament’ amb un contingut mínim. Aquest registre d’activitats seria, d’alguna manera, l’equivalent a l’actual ‘document de seguretat’.

8) Nous Drets  – Oblit i  Portabilitat.

A més dels tradicionals drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) el RGPD introdueix nous conceptes com el dret a l’oblit (manifestació dels tradicionals drets de cancel·lació i oposició aplicats als buscadors d’internet) i dret a la portabilitat (permet a l’interessat recuperar les seves dades de forma estructurada per a traslladar-los a altre responsable).

9) Delegat de Protecció de Dades – DPO.

S’assignarà un delegat de protecció de dades sempre que:
– El tractament el porti a terme una autoritat o organisme públic (excepte tribunals quan actuïn en la seva funció jurisdiccional).
– Les activitats principals consisteixin en operacions que requereixin una observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala.
– Les activitats principals consisteixin en el tractament a gran escala de categories especials de dades personals.

El DPO serà designat atenent a les seves qualitats professionals i, en particular,  als seus coneixements especialitzats en Dret i la pràctica en matèria de protecció de dades. Podrà formar part de la plantilla o realitzar les seves funcions com extern mitjançant un contracte de prestació de serveis.

0

Redueix costos i millora la telefonia de la teva empresa amb una centraleta VoIP

Encara no coneixes la telefonia VoIP? Aquesta tecnologia coneguda en anglès com a “Voice Over Internet Protocol”, està revolucionant el món de les telecomunicacions a les empreses.

 • Però com funciona aquest tipus de telefonia VoIP?

La telefonia VoIP transforma la veu en paquets de dades digitalitzades que s’envien mitjançant internet a qualsevol adreça d’IP determinada.

 • Per què aquest tipus de telefonia és més barata que la convencional?

La telefonia convencional requereix una infraestructura molt més costosa, sent aquests costos els que es traslladen en el preu final de la trucada. En canvi, la VoIP utilitza la propia xarxa d’internet existent i no és necessària una infraestructura com la de la telefonia convencional.

 • Amb la telefonia VoIP es pot realitzar trucades a qualsevol número?

Sí, amb aquest tipus de telefonia es poden realitzar qualsevol tipus de trucades a telèfons fixos i mòbils nacionals, fixos i mòbils internacionals i trucades especials a nombres 900,901 i 902. Incloent numeració d’emergència 112.

 • La telefonia VoIP fins quan permet estalviar en costos?

Aquest sistema permet estalviar fins a un 90 % sobre la factura del telèfon convencional.

Passa’t a la telefonia VoIP i comença a estalviar costos en la teva empresa!

Si estàs interessat en aquesta tecnologia, a Aliart t’assessorarem sense compromís de la millor opció en telefonia VoIp per a la teva empresa. Contacta’ns!
Aquí pots veure alguns dels nostres clients que ja utilitzen aquesta tecnologia! 

 

 

0

El 60% de les pimes desapareixen en els sis mesos següents a rebre un ciberatac

Les petites i mitjanes empreses són les més vulnerables davant els ciberatacs perquè no disposen dels mitjans adequats i necessaris per tenir una bona defensa.

Segons un informe publicat per l’empresa d’antivirus Kaspersky Lab i Ponemon Institute, el 60% de les Pimes desapareixen en els sis mesos després de rebre un ciberatac. Aquesta dada hauria de servir per consciençar de la gran importància de la seguretat informàtica.

Moltes d’aquestes empreses petites creuen que la seva dimensió redueix el seu atractiu davant dels ciberdelinqüents, fent que es confiïn i desatenguin la seguretat dels seus sistemes informàtics. Aquesta confiança pot arribar a transformar-se en un problema molt greu si són víctimes d’un ciberatac.

Els ciberatacs poden arribar a costar una mitjana d’uns  35.000 euros per cada empresa víctima, una quantitat que moltes empreses petites no poden assumir, i acaben desapareixent en menys de sis mesos després de rebre un.

Si són dades que els cibercriminals han robant, podrien acabar per vendre-les al mercat negre per utilitzar-les per realitzar fraus.

Amb la finalitat d’evitar aquests ciberatacs KaspersKy Lab recomana seguir aquests consells:

Conèixer a l’enemic: Les pimes han de conèixer les amenaces actives contra els seus sistemes i el seu origen. Per combatre les amenaces es recomana recórrer a una bona solució de protecció.
– Gestionar les actualitzacions: Actualitzar el programari és determinant per obtenir les últimes actualitzacions de seguretat i així poder evitar problemes. Moltes pimes no actualitzen el programari o bé segueixen utilitzant un sistema sense suport com Windows XP. Al no tenir un programari posat al dia s’obre la porta a tenir més possibilitats a patir un ciberatac com el de WannaCry.
– Xifrar i realitzar còpies de seguretat de les dades: El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, que entrarà en vigor el 2018, obligarà a totes les empreses dins de la UE a xifrar totes les dades de l’empresa.
– Protegir els sistemes de punts de venda: El malware contra els punts de venda està en augment, tant, que ja existeix un mercat entorn d’ell, segons Kaspersky Lab.
– Formar als empleats  en l’àmbit de seguretat informàtica: La falta de formació i conscienciació pot acabar sent la bretxa més gran de seguretat que pot tenir una empresa. La grandària de l’empresa no importa, si els empleats no poden ser formats, es recomana comptar amb experts externs.

Vols saber exactament si la teva empresa està realment protegida informàticament? Et realitzem una auditoria de seguretat gratuïta. Demana-la AQUÍ!

0

Pot el cap revisar el teu email? Nova sentència del Tribunal Europeu.

Les empreses que controlen el correu electrònic dels seus treballadors sense avisar-los prèviament i sense una justificació convincent contravenen la protecció de la vida privada i la correspondència dels ciutadans. El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) falla a favor d’un treballador romanès al que varen acomiadar al 2007 després d’accedir als seus missatges privats. 

(més…)

0

Com evitar rebre publicitat no desitjada segons l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Rebre publicitat no desitjada, sense el nostre consentiment és una pràctica que moltes empreses i particulars es troben a diari. Per això, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat a la seva pàgina web uns consells per evitar aquest tipus de publicitat, ja sigui en format de correu electrònic, correu postal o telefònic.

Aquest són els consells que menciona l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

(més…)

0

ALIART Desenvolupa per l’Ajuntament de Vidreres un sistema de votació per Internet per triar la pubilla i l’hereu 2017

Vidreres obre una votació a Internet per triar la pubilla i l’hereu 2017

Des del diumenge 20 d’agost fins el dissabte 2 de setembre, tots els ciutadans vidrerencs poden participar en la fase final del concurs per triar la pubilla i l’hereu d’enguany. 

Amb aquest mètode es procura que hi hagi més participació en les votacions per escollir l’hereu i la pubilla alhora que sigui més objectiu i transparent el procediment.

Per votar per Internet és imprescindible estar empadronat a Vidreres i tenir mínim 16 anys i només es podrà votar una vegada.

Cal recordar, que aquelles persones que no tinguin accés a internet o vulguin ajuda podran adreçar-se a l’Antic Escorxador on tindran ordinadors al seu abast o l’ajuda necessària per poder cursar el seu vot electrònic. A més, hi haurà un estand per realitzat el vot presencial el divendres durant el pregó i les havaneres a la plaça Lluís Companys i diumenge de 17 a 18 h, just abans del concert al pavelló.

VOTA ARA

 

0

Quina responsabilitat tinc si s’han connectat a la WiFi del meu negoci per cometre un delicte?

El WiFi és una forma d’atreure nous clients, per això molts negocis ho promocionen i faciliten la clau de la xarxa WiFi sense una gestió adequada d’aquesta connexió. Què pot passa si algú s’ha connectat a la WiFi del meu negoci per cometre un delicte? Quina responsabilitat té el propietari de la línia de comunicacions?

(més…)

0

Consells de seguretat en utilitzar una xarxa WiFi pública

A tots ens agrada trobar una xarxa WiFi pública i oberta quan estem fora, especialment en un altre país on no tenim dades de connexió. No obstant això connectar-nos a una xarxa oberta o amb contrasenya, que sigui pública i a la qual accedeix molta gent cada dia, comporta una sèrie de riscos i hem de prendre certes precaucions per no caure en errors que ens pugui donar un disgust.

(més…)

0

Bases legals per concursos a les xarxes socials.

Els concursos en les xarxes socials són cada dia una pràctica més comú i establerta per la majoria de les empreses. És una forma ràpida, còmoda, i moltes vegades econòmica, d’aconseguir nous seguidors i fidelitzar a la comunitat, però quantes d’aquestes empreses treballen les bases legals per regular-los?

En aquest post, detallarem que han d’incloure aquestes bases perque compleixin amb la normativa de cada xarxa social. Partirem de la base d’un concurs de participació oberta i gratuita.

Per començar, cal tenir una planificació clara sobre el concurs (durada, premi, participació, normes, etc). Un cop tens això planificat, cal redactar les bases legals, que han de ser accessibles per als participants en qualsevol moment.
 
Hauran d’incloure la següent informació mínima:
  
IDENTIFICACIÓ DE L’ORGANIZADOR
Cal incloure el nom de l’empresa, domicili social, CIF i adreça de correu electrònic.
 
DESVINCULACIÓ DE LA XARXA SOCIAL
Facebook ho exigeix en la seva normativa i les altres xarxes socials t’ho agrairan. En aquest punt cal deixar clar que la xarxa social que utilitzes com a canal no té res a veure amb la promoció i que la informació i l’organització del concurs recau en l’organitzador.
 
ÀMBIT TERRITORIAL 
Cal indicar quina zona geogràfica inclou el concurs. Per exemple, és comú que a Espanya es realitzin accions únicament per les persones que viuen en la península.
 
PERÍODE DEL CONCURS
Quan comença i quan està previst que acabi.
 
PARTICIPACIÓ
S’explica com es pot accedir al concurs i quines condicions s’han de complir. Per exemple, hi ha concursos en els que solament poden accedir persones majors d’edat. Aqui podrem indicar aspectes com si cal compartir una foto, mencionar algú, etc. 
 
ADVERTENCIES LEGALS SOBRE LA PARTICIPACIÓ EN L’ EVENT
En quin cas es pot anul·lar una participació i quan es considera que hi ha un ús fraudulent del concurs.
 
GUANYADORS I PREMIS
A les bases legals cal indicar molt clarament en quina data s’anunciaran els guanyadors i per quina plataforma o mètode s’escolliran. No fa falta fer-ho davant notari, però dona més fiabilitat a l’acció. També cal indicar els premis molt clarament, per evitar confusions.
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE
En el cas que per participar els concursants hagin de deixar les seves dades personals i/o alguna imatge, cal incloure una política de privacitat on s’informi del tractament d’aquestes dades i es demani el consentiment corresponent.
 
FACULTATS DE L’ORGANIZADOR EN EL CONCURS
En el cas que es decideixi prorrogar el concurs, deixar-lo desert o fer qualsevol canvi, cal indicar que l’organitzador te dret a fer-ho.
 
CONTACTE PER A DUBTES I/O RECLAMACIONS
Cal deixar un mètode de contacte per a que l’usuari que tingui dubtes o reclamacions sobre les bases legals ho pugui fer fàcilment.
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Per finalitzar, deixar per escrit que els participants en el concurs acceptin explícitament les bases descrites anteriorment.

Per a més detall, en aquests enllaços pots consultar les normatives específiques respecte els concursos que requereix Facebook i Twitter.
 
Recorda que les bases legals han d’aparèixer sempre en tots els concursos, sortejos i promocions que realitzis en les xarxes socials. Les pots publicar al blog o pàgina web i compartir l’enllaç, o bé en el mateix post de la xarxa.
També existeixen plataformes especialitzades en la realització de concursos a xarxes socials que permeten agilitzar tot aquest procés amb garanties.

Si tens previst llançar un concurs i necessites ajuda amb les bases, el nostre equip et pot ajudar, contacta’ns sense compromis.

0

Nota del Ministeri per titulars de pàgines web.

En aquests últims dies, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha enviat un comunicat als responsable de pàgines web i tendes online advertint de la necessitat de complir amb el disposat a la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) i indicant les definiencies detectades que podrian comportar sanciones des de 30.000€ fins a 300.000€.

A la nota informativa publicada a la seva pàgina web, indiquen que ‘no se ha fijado un plazo perentorio para adecuar las páginas web, pero el ministerio podrá supervisar su cumplimiento pasado un tiempo razonable.

Per tot això, els recomanem que incloguin els avisos legals corresponents a les pàgines web de les que son titulars, i recordin, que si necessiten ajuda per evitar possibles sancions futures estem a la seva disposició (info@aliartsl.com) per ajudar-los a complir amb les prescripcions que estableix la normativa.

Copia del correu electrònic enviat pel Ministeri:
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), establece para aquellas personas (tanto particulares como empresas establecidas en España o que dirijan sus bienes o servicios al público español) una serie de obligaciones que han de cumplir. Esta ley es de aplicación a aquellas páginas web que realicen actividades que tengan un fin económico o lucrativo.

Entre dichas obligaciones se encuentra el deber de proporcionar en dichas páginas información sobre la identidad de su titular o sobre los precios de sus productos (artículo 10 de la Ley 34/2002), de manera que tanto las autoridades competentes como los usuarios puedan acceder a ella de manera permanente, fácil, directa y gratuita. Asimismo, en caso de que, a través de dicha página web se pueda contratar electrónicamente (compras, reservas,…), además de las obligaciones anteriores, el titular tendrá la obligación de proporcionar al destinatario la información recogida en los artículos 27 y 28 de ley.
Sin embargo, se ha observado que su página web no cumple con alguna de estas obligaciones.
Por este motivo, le recordamos que, a fin de garantizar la transparencia y confianza de los usuarios, y evitar posibles sanciones, deberá incluir en su página web la información indicada en el documento que se adjunta.
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

0

A QUI AFECTARÀ EL NOU CÀNON DIGITAL?

El passat 3 de juliol es va aprovar el Reial Decret – Llei que regula el sistema de compensació equitativa per còpia privada.

Segons Antonio Fernández, director general de l’Associació per al Desenvolupament de la Propietat Intel·lectual (Adepi), el cànon és el millor model possible que ja, a excepció de Finlàndia, funciona a la resta d’Europa.

A qui no afectarà en cap cas el pagament del cànon?
Queden exempts del pagament d’aquesta taxa les administracions públiques i les empreses o professionals. És a dir, persones físiques o jurídiques que justifiquin l’ús exclusivament professional dels dispositius.

Quan i a quins dispositius s’aplicarà aquest impost?
Per ara, i encara que el Reial decret regula una solució transitòria, a partir d’agost es podrà veure un increment en els preus. Des d’ALIART, mantindrem informats a tots els nostres clients davant de qualsevol modificació o canvi.
En la següent infografia us mostrem tots els dispositius que es veuen afectats pel cànon que recull el Reial decret llei:

0

Actualitzacions de la futura llei de protecció de dades

Aquestes són les novetats que pot incloure la futura llei de protecció de dades. Cal destacar que és un primer esborrany i posteriorment poden modificar o ampliar alguns dels punts que a continuació mencionarem.

1- Permis per realitzar modificacions en les dades de persones mortes per part dels seus familiars: Si ens interessa eliminar o modificar el perfil de les xarxes socials o plataformes digitals d’un mort i demostrem que som els hereus, podrem modificar-los o eliminar-los. Això sí, excepte el cas en el qual el mort hagués prohibit de manera específica aquestes accions en el testament, on també es podrà especificar que el marmessor o una altra persona pugui modificar-los (sense necessitat de ser un familiar, sempre que el mort hagi conferit aquests poders)

2- La nova llei especifica que l’edat per al consentiment es redueix des dels catorze anys (com s’especifica en l’article 13 de l’actual llei) als tretze anys, ajustant-se així al Reglament europeu.

3- Una videovigilancia més assumida: Es regula entre altres coses la videovigilancia de manera específica (en l’article 15 de l’avantprojecte), especificant que “les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, podran dur a terme el tractament d’imatges a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions”, i no amb qualsevol altra finalitat.

Les dades s’hauran de suprimir en un mes (excepte excepcions, com a processos judicials, etc.) i que s’entén que el deure informació (previst en l’article 12 del Reglamento UE 2016/679) es compleix si el dispositiu de vigilància es col·loca “en lloc suficientment visible identificant” amb almenys “l’existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en els articles 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679”.

4- Definició d’un “Delegat de protecció de dades”:  Qualsevol empresa que recapti i tracti informació haurà de comptar amb un DPO (Delegat de protecció de dades),  i  caldrà delimitar a les companyies que facin un tractament amb l’objectiu de generar un benefici econòmic clar.

Cal destacar que es tracta d’un avantprojecte que sofrirà variacions en els mesos anteriors a entrar en vigor, i que a Espanya s’haurà d’aprovar una nova LOPD que s’adapti a les disposicions del reglament europeu abans que el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE entri en vigor el 25 de maig de 2018.

A Aliart t’assessorem i aportem les eines necessàries perquè la teva empresa estigui sempre segura i compleixi la llei de protecció de dades. Contacta’ns!

0

Consells per evitar els hackers durant les vacances

Ja hem entrat en ple estiu i la majoria de persones ja estan organitzant les seves vacances pels mesos de juliol i d’agost. És un període de relax però a la vegada és quan es produeixen més estafes i intrusions a nivell informàtic. Els hackers no fan vacances i sempre estan actius.

Per no caure en possibles estafes i gaudir tranquil·lament de les vacances, et donem uns consells efectius:

(més…)

0

10 Consells per evitar virus informàtics

10 Consells per prevenir virus informàtics en qualsevol tipus de PC

Els virus són una amenaça real per les dades de qualsevol ordinador personal i d’empresa. Per això, cal invertir en seguretat informàtica i un bon antivirus. Però, a més d’un bon antivirus cal tenir també precaució i tenir en compte aquests deu consells que us donem a continuació:

 1. Realitzar diàriament còpies de seguretat de les dades de tots els ordinadors.
 2. No instal·lar programes que no siguin originals amb llicència.
 3. Protegir els discos contra escriptura, especialment els de sistema.
 4. Si és possible, seleccionar el disc dur com a arrencada per defecte en la BIOS per evitar un virus en el sector d’arrencada.
 5. Analitzar sempre tots els nous discs durs que introduïm en el nostre sistema amb un antivirus.
 6. Realitzar un anàlisi periòdic en el disc dur, arxius, documents i arxius comprimits amb un antivirus.
 7. Actualitzar sempre els patrons de l’antivirus i el sistema operatiu.
 8. Tenir precaució amb els arxius adjunts del correu electrònic. És aconsellable realitzar un anàlisi.
 9. No obrir correus electrònics de desconeguts o sospitosos.
 10. Tenir instal·lat un bon Firewall.

A Aliart SL som experts en seguretat informàtica per empreses. Si té qualsevol dubte o pregunta sobre la seguretat de la seva empresa contacti amb nosaltres, l’assessorarem de la millor opció per prevenir qualsevol tipus de virus o atac informàtic que posi en risc les dades de la seva empresa.

0

Nova llei sobre llicencies pirates

La importància de utilitzar Llicencies de Software Original.

La gent no li dona importància però estalviar llicencies pot comportar costos mes elevats.

Ajuntament de BCN ha de pagar 800.000€ per utilitzar llicencies pirates

Amb motiu de la nova comunicació de BSA The Software Alliance alertant sobre els riscos penals de l’ús de programari il·legal a l’empresa, que poden arribar penes de fins a 4 anys de presó, ens posem a la seva disposició per ajudar-lo en tot el que necessiti.

La reforma del Codi Penal que va entrar en vigor efectivament el passat mes de juliol contempla importants conseqüències tant per als responsables de l’empresa com per a la pròpia activitat.

Cal revisar la legalitat de les llicències del programari i implantar protocols de vigilància orientats a evitar incompliments. Des de #Aliart l’hi oferim l’assessorament i els productes que millor s’adaptin a les necessitats que la seva empresa pugui tenir en aquest sentit.


0

La protecció de dades. Com legalitzar el nostre negoci.

Internet i el tema de protecció de dades ha encès un cúmul de confusions i malentesos que amb aquest post us intentarem resoldre i amb la nostra petita intervenció us resoldrem definitivament a l’hora d’actualitzar el nostre fitxer corresponent al registre de protecció de dades.

A Aliart assessorem i aportem les eines necessàries per estar tranquils.

Abans de començar a recollir dades dels teus clients a través del teu negoci, has d’inscriure un fitxer al respecte davant el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’objectiu és notificar-li com recolliràs i tractaràs les dades personals de clients, proveïdors i subscriptors.

Cada organització és diferent i cada tractament de dades de caràcter personal també ho és pel que les accions a emprendre dependran, entre altres coses, de l’origen de les dades, del tipus de dades, de les característiques del tractament i del tipus d’instal·lacions i suports en què es trobin emmagatzemats aquestes dades. No obstant això, a títol merament orientatiu, podem dir que, de manera general, per complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) l’empresari ha de tenir en compte els següents aspectes:

La inscripció dels fitxers.
La qualitat de les dades.
El deure d’informació.
El consentiment de l’afectat.
Les dades especialment protegides.
La seguretat de les dades.
El deure de secret.
La comunicació de dades.
L’accés a les dades per compte de tercers.
L’exercici dels drets arc i la transferència internacional de dades.

La nostra experiència en la implementació de sistemes per gestionar dades i recull de dades, incloguen el vídeo vigilància, tenint en compte totes les mesures necessàries.

Si tens dubtes o vols implementar un sistema nou a l’empresa et recomanem abans tinguis en compte tots els aspectes mencionats abans.

Aliart solucions informàtiques, solucions TIC

0

Vols Una App?

Aplicacions per millorar processos i incrementar la rendibilitat de la teva empresa.
Desenvolupem aplicacions mòbils per a empreses i ajudem a reduïr temps automatitzant accions que ens ajudaran el dia dia de les nostres tasques.
A partir de les necessitats establertes per cada client, utilitzem la millor tecnologia per adaptar-la als objectius de la teva empresa.

0

22a edició de la mega fira tecnològica, el Mobile World Congres 2017

Ja ha arrenca’t la 22a edició de la mega fira tecnològica, el Mobile World Congres 2017.

Una de les novetats de la fira a part dels dispositius i experiències d’un futur no tan llunyà, serà la nova freqüència 5G.

Foto del Periódico. Ferran Nadeu

Aquesta freqüència està pensada en el gran consum de dades que tenim actualment, ens permetrà connectar més dispositius, des de mòbils, ordinadors, ulleres, fins avions, vaixells, semàfors, etc., entre els avantatges que ens aportarà el 5G, com una més alta descàrrega de dades que ens donarà més estabilitat en les comunicacions.

Diuen que a partir del 2020 podrem començar a veure alguna cosa, però aquesta setmana ens toca veure quines novetats podrem oferir als nostres clients per tal de facilitar processos i estalviar costos.

0

Permet que els teus clients llegeixin els continguts més desitjats al teu negoci.

Pressreader és una aplicació que ens obre tot un món de continguts, et permet obtenir diaris i revistes de més de 100 països diferents, oferint continguts exclusius als seus clients.

L’accés digital a més de cinc mil diaris i revistes de tot el món ja és possible a les biblioteques públiques de la ciutat de Girona, impulsat per la diputació de Girona, permet als usuaris de les biblioteques consultar els continguts gratuïtament dins la mateixa xarxa de les biblioteques. Accedeix a la notícia

El contingut és el rei segons la màxima de la gran companyia que és Google per tant si facilitem l’accés a informació seriosa i de rigorositat als nostres clients aportem un valor diferencial a la nostra empresa.

Que ús sembla aquesta notícia?
El contingut és el rei o no?
Ho implementaríeu a la vostra empresa?
Aliart solucions informàtiques, solucions TIC.

Contacta’ns

0

Us presentem el restyling de la nostra marca

L’esperit de superar-nos dia a dia professionalment ens demanava una comunicació més professional pels nostres clients i pels futuribles. I hem començat amb un restlyling del logotip que avui us presentem oficialment.
Un logo amb força i modern que està emmarcat amb les noves tendències del disseny amb sintonia amb l’avantguarda tecnològica que apliquem als nostres clients, l’obsessió dels creatius responsables ha sigut que pogués funcionar com una icona d’aplicació.
A partir d’aquí hem utilitzat una tipografia (lletra) de fàcil lectura i que tingui molta presència per destacar en cada visualització.
I per brodar-ho hem afinat el color verd, donant-li més vida i més lluminositat.
Aquesta marca ens permetrà tenir més visibilitat, créixer i comunicar d’una forma més efectiva i contundent els nostres serveis, el que volem i som. Esperem que us agradi.

0

Sistema WIFI de Vidreres

Instal·lar una infraestructura de WIFI comporta optimitzar la seguretat, velocitat i el control de dades al màxim. Quan l’Ajuntament de Vidreres ens va demanar realitzar-ho a la seva seu i subseus no vam dubtar d’instal·lar la millor opció.
El nou sistema WIFI permet una màxima cobertura a gran velocitat, ens permet tenir en diferents xarxes, vlans, etc, per ús públic i privat. (més…)

Contacte

Envia'ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

Difícil? Canviar text.